תנאי שימוש והגבלות של ״איפה דפי?״

תוקן לאחרונה: 24.12.2018

שלום וברוכים הבאים לאפליקציית ״איפה דפי?״ (להלן: "האפליקציה"). אריאל חסידים (להלן: ״המְפַתֵּחַ״ או ״המפתח״) מאשר גישה אל האפליקציה המצויה בשליטתו והידועה בשמה ״איפה דפי?״, וגם לשירותים הכפופים לאפליקציה זו והזמינים משמות המתחם (www.eifodefi.co.il ו- www.med-man.co.il) ותתי שמות המתחם (sub-domains), – הכל בכפיפות לתנאי השימוש (להלן :"החוזה", "ההסכם") המפורטים להלן.

כל התייחסות לתוכן המונגש באפליקציה כוללת גם את כלל התוכן המונגש בכלל השירותים הכפופים לאפליקציה משמות המתחם ותתי המתחם המוזכרים לעיל, לרבות, ומבלי למצות, ״מערכת אירגונית לניהול דפיברילטורים״ ושירות API להנגשת מידע ממסד הנתונים של האפליקציה לצד ג׳.

בעצם השימוש באפליקציה, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באפליקציה. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באפליקציה.

האפליקציה נועדה לאסוף מידע על מיקומים (להלן ״הרשומות״) ופריסה של מכשירי AED (להלן ״המכשירים״) במרחב הקהילתי (מחוץ לכותלי בית החולים) על בסיס מיקור המונים (crowdsourcing) ולהנגישו לציבור ולמוקדי ההצלה. למרות האמור, המפתח לא ישא על פי כל דין באחריות לאמינות ו/או טיב התוכן אשר מונגש באפליקציה ו/או לפעולות המשתמש או כל צד ג׳ אשר נעשות בהתאם לתוכן המונגש באפליקציה, וחל איסור מוחלט להשתמש ברכוש של אדם אחר ללא אישורו המפורש ו/או להפסיק או להמנע מביצוע פעולות מצילות חיים או לפגוע באיכותן של פעולות מצילות חיים בשל השימוש באפליקציה ו/או על בסיס התוכן המונגש בה במישרין, או בעקיפין ע״י צד ג׳. הווי אומר, אל תניחו מראש שכל מכשיר AED שנמצא על המפה באפליקציה בהכרח קיים, נגיש או כשיר במציאות, ו/או שיש אישור של בעל המכשיר להשתמש בו.

הקדמה

הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באפליקציה", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האפליקציה, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באפליקציה בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האפליקציה ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".

המונחים "הפלטפורמה", "האפליקציה", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל המְפַתֵּחַ עצמו. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל המפתח ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של המפתח ובכל מסמך אחר שיוציא המפתח. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, מיקומי (קורדינאטה או כתובת), תיאור מיקום מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

המפתח שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באפליקציה, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידו. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האפליקציה, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי האפליקציה.

המפתח ממליץ לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה בו אתה מחויב.

בעצם השימוש באפליקציה, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באפליקציה המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באפליקציה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באפליקציה. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באפליקציה.

תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

לתשומת לבך, המפתח שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באפליקציה. בכל כניסה לאפליקציה, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתוך עמוד "הגדרות" אשר נמצא באפליקציה.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר האפליקציה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באפליקציה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באפליקציה ניתן לפנות לנציגי הפלטפורמה בכתובת דוא"ל: medmanteam@gmail.com.

מטרת האפליקציה

אפליקציה זו נועדה למען יצירת מיפוי פריסת מכשירי ה-AED אשר מחוייבים על פי ״חוק הדפיברילטורים״ 2014 ונספחיו, והנגשתם לציבור ולמוקדי החירום בשגרה ובעת אירועים רפואיים.

אחריות

מוסכם בין הצדדים כי בעצם השימוש באפליקציה מוותר בזאת המשתמש מראש על כל טענה ו/או מענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לנזק שנגרם לו או שיגרם לו בכל הקשור לשימוש באפליקציה זו.

המפתח מעניק למשתמשים את האפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באינטרנט סוגים שונים של פרטים אישיים ומדיה. המפתח אינו יכול לנטר ואינו מנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המשתמשים.

יודגש, המפתח לוקח את נושא הפרת זכויות יוצרים ברצינות רבה והוא יפעל בנחישות על מנת להגן על הבעלים האמיתי של זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באפליקציה. אם אתה הוא הבעלים החוקי של זכויות היוצרים בתוכן אשר מצוי באתר ללא היתר מפורש ממך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בכתב על מנת שנוכל להגיב בהתאם לגבי התוכן המפר לכאורה.

המפתח יעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באפליקציה, ולמרות האמור לעיל, המפתח אינו אחראי לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

המפתח לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באפליקציה, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם המפתח ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

האפליקציה מהווה פלטפורמה לקישור בין משתמשים מסוגים שונים. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. המפתח לא ישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האפליקציה, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור למדיניות פרטיות.

בעצם השימוש באפליקציה, או בתוכן המונגש בפלטפורמה, המשתמש פוטר את המפתח מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

האפליקציה בכללותה, כולל כל המידע המופיע בה, התוכנה העומדת בבסיסה והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").

בשום מקרה, המפתח ו/או מי מעובדיו ו/או מי משותפיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באפליקציה ובמסמכים או לביצועי האפליקציה והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

השירות והמוצרים המסופקים על ידי האפליקציה הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ התוכן שמעלה המשתמש לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי המפתח ו/או האפליקציה לא יקימו למפתח כל אחריות מכל סוג שהוא.

האפליקציה מהווה פלטפורמה בלבד לאיסוף מידע מיקומי ותיאורי לגבי פריסת מכשירי AED במרחב ושיתופו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי המפתח ו/או האפליקציה אינו גוף רשמי של מדינת ישראל ו/או כל סמכות כזו או אחרת ואין במידע המוצג באפליקציה כדי להעיד על אמיתותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשים בו. בכל סתירה בין האמור באפליקציה ו/או הנחיה בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה לבין חוקי המדינה או הוראות משרדיה השונים, יגברו הוראות וחוקי המדינה ומשרדיה.

הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש למפתח ו/או לאפליקציה.

בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפתח מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:

המידע והתוכן המצוי באפליקציה;

לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האפליקציה;

לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האפליקציה;

לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האפליקציה;

לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה.

אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד).

התשלום לשירותי האפליקציה

המפתח שומר לעצמו את הזכות בכל שלב לקבוע כי כל השירותים הניתנים באפליקציה או חלקם יתחייבו בתשלום. ביצוע התשלום עבור השירותים המסופקים באפליקציה יכול וייעשה באמצעות ספקי שירותי תשלום, כדוגמת PayPal, או באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות חנות האפליקציות.

המשתמש והספק החיצוני יישאו באחריות בלעדית בגין תשלום עבור שירותי האפליקציה דרך ספק חיצוני.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

המפתח שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באפליקציה בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

המפתח רשאי לסגור את האפליקציה ולשנותה מעת לעת, את מבנהה, מראהה ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

המפתח אינו מתחייב שהשירות הניתן באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפתח או לשרתיו המרוחקים, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפתח או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפתח לא יהיה אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך או לבריאותך עקב כך.

אין המפתח יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאפליקציה. אם יתגלה אי-דיוק במידע באפליקציה, יש להודיע על כך למפתח, כדי שזה יוכל לתקנו.

השימוש באפליקציה

אתה נדרש לפעול בכפוף למדיניות המתפרסמת במסגרת השירותים.

אל תשתמש בשירותים לרעה. לדוגמה, אל תשבש את השירותים שלנו ואל תנסה לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות שאנו מספקים. אתה רשאי להשתמש בשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין, לרבות חוקים ותקנות החלים בנושא בקרה על ייצוא ועל ייצוא חוזר. לדוגמה, אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית לתנאים או למדיניות שלנו, או אם אנחנו חוקרים חשד להתנהגות בלתי הולמת.

השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא דרך האפליקציה, האתר וה-api המסופק דרכנו, או אם קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוג או בסמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו. אל תסיר, תסתיר או תשנה הודעות משפטיות המוצגות בתוך השירותים שלנו או בעת השימוש בהם.

השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו של המפתחים. תוכן זה, ובפרט הרשומות של מיקומי מכשירי ה-AED, המצאותם, תקינותם וזמינותם אינם באחריותו של המפתח. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אך אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.

חלק מהשירותים שלנו זמינים במכשירים ניידים. אל תשתמש בשירותים כאלה בדרך שמסיחה את דעתך ומונעת ממך לציית לחוקי התנועה או לכללי הבטיחות בזמן נסיעה.

עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפתח בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באפליקציה.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באפליקציה ובשירותי האפליקציה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

השימוש באפליקציה הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה.

אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

על המשתמש באפליקציה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באפליקציה.

על ידי שימוש והעלאת תכנים לאפליקציה אתה מאשר לאתר לשמור את התכנים הללו בשרתי האפליקציה לזמן בלתי מוגבל ולעשות בו שימוש מסחרי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האפליקציה.

התשדורות והמידע אל האפליקציה וממנה אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האפליקציה ממנה ודרכה, מוטל על המשתמש.

אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האפליקציה או ממנה לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפתח אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

השימוש באפליקציה מוגבל למשתמשים בני 16 ומעלה.

המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל תוכן שהעלה לאפליקציה, וכל תוצאה שנגרמה עקב העלאת תוכן האמור. לכן, המתשתמש מתחייב להעלות אך ורק תוכן שמקיים את תנאי שימוש אלה. בכניסתך לאפליקציה זו אתה מתחייב במפורש שלא:

להעלות ו/או לפרסם באפליקציה כל תוכן שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

להעלות ו/או לפרסם באפליקציה כל תוכן שקרי או לא מדוייק.

לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.

לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.

להשתמש באפליקציה בהקשר של "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי.

ליצור באופן פעיל או סביל את הרושם כי זהותך אינה זהותך האמיתית, כישוריך אינם כישוריך האמיתיים, מאפיינך אינם מאפיינך האמיתיים או שהכשרתך אינה הכשרת האמיתית.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באפליקציה שאיננו נכון ומדויק.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהמפתח.

קישורים חיצוניים

האפליקציה עשויה להכיל בתוכה מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

אם לא נאמר אחרת על ידי המפתח, קישורים אלקטרוניים אל האפליקציה וממנה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפתח, לגבי אותם מקורות אחרים.

אין המפתח מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באפליקציית המפתח אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפתח לא ישא בכל אחריות בקשר אליו.

המפתח אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

המפתח אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באפליקציה. המפתח אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באפליקציה על ידי צדדים שלישיים.

שימוש לרעה באפליקציה

המפתח שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האפליקציה והשירותים הניתנים בה.

המפתח שוקד לוודא כי השירותים המוצעים באפליקציה לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל medmanteam@gmail.com, ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

כיוון שהמפתח אינו יכול לוודא כי המשתמשים באפליקציה הינם בפועל בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאפליקציה, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.

אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

תוכן באפליקציה

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשתף תוכן, בעיקר מיקום, פרטים ותמונה של מכשירי AED. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך. במילים אחרות, מה ששייך לך נשאר שלך. אתה יכול לבקש למחוק רשומות אשר יצרת ע״י פניה למנהלי המערכת במייל בצירוף של פרטים מתאימים ובהתאם לחוק.

כאשר אתה טוען, מוסר, מאחסן, שולח או מקבל תוכן בשירותים שלנו או דרכם, אתה נותן לנו (ולמי שעובד אתנו) רישיון עולמי להשתמש, לארח, לאחסן, לשכפל, לשנות, ליצור עבודות נגזרות (שמקורן למשל בתרגומים, בעיבודים או בשינויים אחרים שאנחנו עושים, כדי שהתוכן שלך יתאים יותר לשירותים שלנו), להודיע, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, להפיץ ולעשות שימוש מסחרי או מחקרי בתוכן שלך. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו. ודא כי יש בידך הזכויות הנחוצות כדי להעניק לנו רישיון מסוג זה עבור כל תוכן שתשלח לשירותים שלנו.

ייתכן שנציג את שם הפרופיל שלך, את תמונת הפרופיל ופעולות שאתה מבצע באפליקציית ״איפה דפי?״ או באפליקציות של צד שלישי הקשורות לחשבון שלך (כגון מס׳ שיתופי מכשירים, תגובות וכו׳) בשירותים שלנו, כולל הצגה במודעות ובהקשרים מסחריים אחרים.

המפתח אינו מנטר ובודק מידע ו/או תוכן המועלה לאפליקציה. המפתח אינו אחראי, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הועלה לאפליקציה על ידי משתמש ואשר עשוי להיות מוצג באפליקציה.

אתה מתחייב שלא להעלות שום מידע לאפליקציה אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורה שהיא לבטחונה של מדינת ישראל או של מדינה אחרת. אתה מתחייב שלא להעלות מידע רגיש או סודי, בכל רמת סודיות שהיא.

אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באפליקציה יתכן ותיחשף לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושהמפתח אינו אחראי להם בשום צורה.

אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באפליקציה כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע"י המפתח. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד והמפתח לא ישא באחריות כלשהי בגינן.

המפתח רשאי להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, וכל תוכן אחר שהמפתח ימצא לנכון להסיר או לחסום.

המפתח רשאי להסיר משתמשים, להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

המפתח שומר את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האפליקציה כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתו הבלעדי של המפתח פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

המפתח אינו נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באפליקציה ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באפליקציה שלא בהתאם ליכולות האפליקציה;

אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

אסורים לפרסום או לשימוש בגין פגיעה בבטחון המדינה או בסוד צבאי;

הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;

הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאפליקציה, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;

כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האפליקציה בפרט;

כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;

כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן שהמפתח ימצא לנכון להסיר.

המפתח רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל, עלולים לפגוע באפליקציה, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

המפתח אינו מתחייב לשמור מידע שהועלה לאפליקציה. המפתח אינו מתחייב, שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באפליקציה.

המפתח לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באפליקציה ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

המפתח ממליץ למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאפליקציה. המפתח ממליץ לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. המפתח מבהיר, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, המפתח אינו אחראי לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

פרופיל ״איפה דפי?״ שלך

בעת השימוש באפליקציה תוכל לבחור לפתוח חשבון ופרופיל המקושר לכתובת המייל ו/או מספר הטלפון שלך ו/או פרופיל הפייסבוק שלך. למנהלי המערכת תהיה יכולת לגשת לחשבונך או להשביתו אך אין באחריותנו לעקוב אחרי שיתוף המכשירים שלך. אין להעביר את הרשומה לפרופיל שונה אלא באישור מנהלי המערכת ובהתאם לחוק.

שימוש בינלאומי באפליקציה

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האפליקציה, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

מדיניות פרטיות

המפתח מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, המפתח אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאפליקציה יישמרו במאגר המידע של האפליקציה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע.

אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. מובהר כי אתה מתיר למפתח לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך לכל אתר וצד שלישי שיראה המפתח לנכון.

עם רישומך במאגר המידע של האפליקציה והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהא המפתח רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל medmanteam@gmail.com.

המשתמש באפליקציה פוטר את המפתח מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האפליקציה, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור קישור למדיניות פרטיות. אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין הסכם מדיניות הפרטיות, הסכם מדיניות ופרטיות הוא שיקבע בנוגע לאותה סתירה.

קניין רוחני

האפליקציה עצמה וכל הדפים המצויים בו הם רכושו של המפתח. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפתח.

האפליקציה והתוכן המופיעים בה מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפתח יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באפליקציה.

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפתח בלבד ו/או ספקי התוכן של המפתח ו/או השותפים העסקיים של המפתח.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפתח בכתב ומראש.

כאשר אתה מעלה תוכן לאפליקציה, אתה מתחייב בפני המפתח כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.

כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את המפתח מכל אחראיות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

אם אתה הבעלים של זכויות בתוכן שמצוי באפליקציה, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, אנא שלח מייל אלינו לכתובת medmanteam@gmail.com ואשר מכיל את הפרטים הבאים:

מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני או תמונת מסך של התוכן המפר לכאורה.

מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).

הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

המפתח יעשה ככל שביכולתו להסיר את התוכן המפר לכאורה, באם ימצא לנכון.

המפתח יעשה כל שביכולתו על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.

לפני שאתה מנסח למפתח הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.

יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות המפתח, זכויותיו וחובותיו ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

שם האפליקציה וסימני המסחר הרשומים של האפליקציה והבלתי רשומים של האפליקציה הינם קניינה הבלעדי של המפתח. כל הסימנים האחרים המצויים באפליקציה הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

פרסומות

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באפליקציה, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. למפתח אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באפליקציה או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באפליקציה. המפתח אינה בודקת את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באפליקציה.

האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באפליקציה הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באפליקציית המפתח אינה מורה כי המפתח מעודד או ממליץ למשתמש להעזר בשירותי המפרסמים.

למפתח הזכות הבלעדית להציג פרסומות באפליקציה, פרסומות אלו יוצגו בתדירות משתנה במגוון דרכים. לרבות, הודעה מתפרצת למסך, עמוד ייעודי בתיבת ההודעות באפליקציה, פרסומות פתיחה, באנרים מלווים שימוש, פרסומות מעבר בין עמודים וכו'. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי בצורה מתפרצת. כאמור, תוכל, בכל עת, לפעול לבטלו באחת משתי הדרכים: הראשונה - לבטל באופן עצמאי את הגישה של האפליקציה להודעה מתפרצת (push) מתוך הגדרות המכשיר, השנייה - באמצעות פניה לאתר בדוא"ל: medmanteam@gmail.com.

סקרים ושאלונים

המפתח רשאי לכלול באפליקציה שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באפליקציה, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו המפתח אוסף בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה המפתח משתמש במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו בקישור https://med-man.co.il/privacy.html

הפסקת שימוש

המפתח יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו צעדים כלשהם ומבלי שתקום נגדו איזה שהיא טענה ו/או מענה ו/או תביעה, בכל הקשור לעניין זה.

המפתח יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש באפליקציה, אם לא יעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.

המפתח יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לחסום משתמש מכניסה לאפליקציה, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האפליקציה.

המפתח יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר היא חושבת שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפצות את המפתח, עובדיו, שותפיו או מי מטעמו, לרבות צד ג׳ כלשהו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום, תביעה, או הוצאה שיגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי המפתח הקשור בשימוש באפליקציה, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.

חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

יצירת קשר

המפתח מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה וצדדים שלישיים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:

אריאל חסידים - מרחוב האנדרטה 3 באר שבע.

כתובת דואר אלקטרוני medmanteam@gmail.com.

צוות ״איפה דפי?״ מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה !

הגבלות ותנאים נוספים

המפה שלנו מבוססת על שירותי המפות של Google, mapbox ו-govmap (להלן ״נותני השירות״)

בשירותי המפות של נותני השירות אפשר להציג ולהשתמש במגוון פריטי תוכן, כולל מפות ונתוני פני שטח, תמונות, רישומי עסקים, ביקורות, תנועה ומידע קשור אחר שמספקים נותני השירות, מעניקי הרישיונות שלה והמשתמשים שלה (ה"תוכן").

בעצם הגישה לשירותי המפות, ההורדה שלהם או השימוש בהם, אתה מסכים לתנאים הכלולים במסמכים הבאים:

  1. התנאים וההגבלות של Google ("התנאים האוניברסליים");
  2. תנאים נוספים אלה של מפות Google/‏Google Earth‏ ("התנאים הנוספים של מפות/Earth‏");
  3. ההודעות המשפטיות של מפות Google‏/Google Earth‏ ("ההודעות המשפטיות"); וכן
  4. מדיניות הפרטיות של Google ("מדיניות הפרטיות").
  5. תנאי השימוש של mapbox
  6. תנאי השימוש של govmap (״שרת המפות הממשלתי״)

קרא בעיון כל אחד מששת המסמכים האלה, החל מהתנאים האוניברסליים. התנאים האוניברסליים מפרטים, לדוגמה, את זכויות הבעלות על הקניין הרוחני המוענקות לך ביחס לתוכן שאתה מעלה, ואת האחריות המוטלת עליך כאשר אתה משתמש בתוכן של של נותני השירות או בתוכן של צד שלישי או כאשר אתה משתמש במפות בזמן נהיגה.

אנו מכנים את התנאים האוניברסליים, התנאים הנוספים של נותני השירות, ההודעות המשפטיות ומדיניות הפרטיות כ"הסכם". ההסכם הוא חוזה מחייב בינך לבין כלל נותני השירות, כל אחד בנפרד, ביחס לשימוש בשירותי המפות שלהם.