תנאי שימוש והגבלות של ״איפה דפי?״

תוקן לאחרונה: אפריל 2020

אריאל חסידים, עוסק מורשה בעל ת.ז. 302826920, מרחוב האנדרטה 3, באר שבע, ישראל ("איפה דפי") פיתח ומפעיל אפליקציה המאפשרת מיפוי והצגה של מכשירי הדפיברילטור החצי-אוטומטיים ("מכשירי AED") הציבוריים במרחב הקהילתי (קרי, מחוץ לבתי חולים) בישראל, בהתאם למדווח מפעם לפעם על ידי משתמשי האפליקציה ("האפליקציה") ואתר אשר מציג נתונים דומים לנתונים המוצגים באפליקציה ("האתר"). תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש באפליקציה ובאתר וחלים על כל השירותים הזמינים באמצעותם, לרבות, ללא הגבלה, מיפוי מכשירי AED, הנחיות ניווט למכשיר AED קרוב, הדרכות והסברים לשימוש במכשיר AED ולביצוע החייאה ("השירותים"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד. המונח "משתמש/ים" או "אתה" בתנאי השימוש הינו כל משתמש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות כל אדם פרטי, וכן עובדי ומתנדבי מערכת הבריאות וגורמי הצלה שונים.  

 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון.  בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשר", אתה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו המפורסמת ב-www.EifoDefi.co.il/privacy.html, אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי איפה דפי. איפה דפי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באפליקציה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי איפה דפי.

                                                                                                                                                  

לכל שאלה או תלונה, אנא צרו קשר בכתובת medmanteam@gmail.com.

 

1.   שירותים.

 

1.1.   אתה רשאי להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. איפה דפי שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר, האפליקציה ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר או באפליקציה, לפי העניין. איפה דפי אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר, האפליקציה ו/או השירותים. 

 

1.2.   גישה לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי ו/או לצורך הגשת עזרה רפואית, בין היתר, על-ידי נותני שירות רפואי ושירותי הצלה, בהתאם לתנאי השימוש ולכל התנאים או ההגבלות הקשורות באתר, באפליקציה ו/או בשירותים. כל שימוש אחר באתר, באפליקציה ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של איפה דפי. אין לעשות שימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים למטרות מסחריות.

 

1.3.   השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהנם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי (א) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואתה כשיר להתקשר בחוזה מחייב, או לחילופין, קיבלת אישור בכתב מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים; (ב) השימוש שלך באתר, באפליקציה ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ג) כל שימוש שלך באתר, באפליקציה ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.

 

1.4.   באמצעות האתר והאפליקציה תהיה לך גישה למפה המציגה מכשירי AED באזורך וברחבי ישראל. לצורך הצגת הנתונים ולצרכי ניווט השירותים עושים שימוש בספקי שירותים מקוונים חיצוניים, כגון Google MapsOpen Street Map, Mapbox ואחרים ("ספקי צד ג'"). בשימוש בשירותים אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש של ספק צד ג' הרלוונטי, וכן מסכים כי כל איסוף, עיבוד והעברה של מידע אישי על ידי ספקי צד ג' כאמור יהיה כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. אנא עיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הרלוונטיים לפני השימוש בשירותים כאמור. איפה דפי אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לצירי הניווט המופקים באמצעות ספקי צד ג', וכל הסתמכות על מידע כאמור הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות ללא הגבלה, באשר לניווט רגלי או רכוב באזורים מסוכנים או אסורים לכניסה (כגון אזורי יהודה ושומרון).

 

1.5.   הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שאיפה דפי אינה מוכרת, מנהלת, מפקחת ו/או מספקת מכשירי AED. איפה דפי מעמידה לרשותך פלטפורמה בה הנך יכול לאתר מכשירי  AEDבהתאם לדיווחים של משתמשי האפליקציה מעת לעת, לסייע במיפויים, ולקבל הדרכה אודות השימוש בהם בהתאם למדריך השימוש שנכתב בשיתוף מחלקת רפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון. איפה דפי אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס להימצאות או לאי-הימצאות מכשירי ה-AED במקום בו הם ממופים ו/או לזמינותם, איכותם, תוקפם, תקינותם, ו/או זכות השימוש בהם.

 

1.6.   שירותי API.  בכפוף לאישור איפה דפי, משתמשים מסוימים יורשו להשתמש בשירות ה-api ולקבל את המידע שנאסף בצורה פומבית על מכשירי AED בקובץ. משתמשי שירותי API הינם רשאים לשמור את המידע לתקופה של עד שבוע מיום קבלת המידע או לתקופה יותר ארוכה כפי שסוכם מראש ובכתב עם איפה דפי. 

 

2.     רישום חשבון.

 

2.1.   תוכל להשתמש בשירותים כמשתמש רשום או ללא רישום, אולם, ישנם שירותים מסוימים אשר לא תוכל לעשות בהם שימוש ללא רישום. כדי להירשם תידרש ליצור לעצמך כינוי וסיסמא ולמסור כתובת מייל, או לחילופין, להתחבר באמצעות חשבון הפייסבוק שלך. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. ככל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת שם המשתמש והסיסמה לאפליקציה; ו-(ב) להודיע לאיפה דפי באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה. 

 

2.2.   אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או טלפון הנייד ו/או כל מכשיר אחר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. איפה דפי לא תישא באחריות בגין כל הפסד ו/או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את איפה דפי בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת לאיפה דפי בכתובת medmanteam@gmail.com על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. איפה דפי רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לשירותים ו/או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במסגרת הדין החל.

 

3.     סגירת חשבון.

 

3.1.   הנך מאשר כי ידוע לך שאיפה דפי יכולה, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות, אך אינן מוגבלות ל: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (3) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, או לאינטרסים של איפה דפי (לרבות פרסום מיקומים לא נכונים של מכשירי AED ובאמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים). עם השעיית חשבונך או ביטולו, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מאיפה דפי.

 

3.2.   אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו מתאימה. איפה דפי שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, באפליקציה ו/או בשירותים. איפה דפי תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק ו/או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות המנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי איפה דפי תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות שיפוי, מצגיך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

3.3.   הנך רשאי לבקש שאיפה דפי תסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת medmanteam@gmail.com. איפה דפי תסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך לאחר סגירת חשבונך.

 

4.    קישורים. באפליקציה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באפליקציה בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים. 

 

5.    תוכן

 

5.1.   סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות האתר, האפליקציה ו/או השירותים לרבות מידע, טקסט, תיאורים, גרפיקה, סרטונים, תמונות, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. האפליקציה ו/או השירותים עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים. כל תוכן שיתווסף לאפליקציה ו/או לשירותים על ידי משתמשים, לרבות ללא הגבלה, כל תמונה, מידע, משוב, הצעה, בקשה, רעיון או הצעה לשיפור ביחס לאפליקציה ו/או לשירותים, יכונה להלן "תוכן המשתמש". כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאפליקציה ו/או לשירותים על ידי איפה דפי או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש) יכונה יחד "תוכן". 

 

5.2.   הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב (א) שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות החוק, (ב) שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאפליקציה ו/או לשירותים, (ג) שכל מידע שאתה מעלה בנוגע למיקומו של מכשיר AED הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא, וכי, אם תדע במועד כלשהו כי מידע שאתה העלית כבר איננו מדויק, תשנה או תעדכן מידע כאמור, או תפנה לאיפה דפי לעשות כן; ו-(ד) כי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו, אתה מעניק לאיפה דפי ולמשתמשים אחרים בשירותים רישיון קבוע ומתמשך, עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור, לצורך מתן השירותים ו/או השימוש באפליקציה ובאתר וכן לצרכי מחקר בתחום בריאות הציבור. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. ככל שהנך מעלה תוכן משתמש אשר מוגדר כמידע רגיש ו/או כפוף לתקנות רגולטוריות מיוחדות ו/או הגנות ייחודיות בחוק, מוטלת עליך החובה, בהתאם לחוק, לקבל את הסכמתו המפורשת של נושא המידע לספק לאיפה דפי מידע זה. יתר על כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש. אנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ובמסגרת מגבלות החוק, אנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן  המשתמש.

 

5.3.   איפה דפי רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, איפה דפי אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים. איפה דפי שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לכל תוכן משתמש כתוכן אשר הועלה ביוזמת המשתמש וככזה נתון לאחריותו הבלעדית של המשתמש הרלוונטי. על כן, איפה דפי לא תממש את זכות הניטור השמורה לה ביחס לתוכן משתמש כאמור, אלא אם כן הפרות ו/או חריגות ביחס לתוכן משתמש כאמור הובאו לידיעתה באופן יזום. לאיפה דפי יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאפליקציה ו/או השירותים או לסרב לשדר, לשלוח באמצעים אלקטרוניים, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי), ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. איפה דפי רשאית להגביל את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אילו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו.

 

5.4.   תוכן אשר זמין עבורך באמצעות האתר, האפליקציה ו/או השירותים מתקבל ממקורות שונים. איפה דפי אינה אחראית באופן ישיר או עקיף על הדיוק, הנכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתוכן המשתמש. אף על פי שמשתמשי האפליקציה מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באפליקציה ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת.

 

6.    מגבלות תוכן משתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות האפליקציה ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע באיפה דפי או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או חומר שעלול להזיק לקטין; (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

 

7.    מגבלות שימושלמעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר, באפליקציה ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה לא תעשה, ולא תאפשר למי מטעמך לעשות, אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או האפליקציה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר, האפליקציה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האתר, האפליקציה, או כל חלק מהם, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של איפה דפי; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או באפליקציה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר או באפליקציה; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג איפה דפי ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאפליקציה, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האפליקציה ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או בשירותים, או (7) תעשה כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

 

8.    קניין רוחני. האתר, האפליקציה, השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמינים באתר ובאפליקציה והנאספים באמצעות השירותים, לרבות כל תוכן (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הם רכושה הבלעדי של איפה דפי או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לאיפה דפי להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש באתר, באפליקציה או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של איפה דפי או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר ובאפליקציה וברעיון העומד ביסוד האתר, האפליקציה ו/או השירותים, לרבות סימניה המסחריים, עיצוב האתר והאפליקציה, וכן בכל פעולה אחרת באתר, באפליקציה ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לאיפה דפי, שמורים לאיפה דפי. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר, באפליקציה או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של איפה דפי. כמו כן, אין להכניס באתר, באפליקציה ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, האפליקציה ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של איפה דפי מראש ובכתב. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי השימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי. במידה שתספק לאיפה דפי מידע והצעות לשיפור ביחס לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים ("משוב")איפה דפי תהא רשאית לעשות במשוב כל שימוש שתראה לנכון, ללא מגבלות, לרבות שימוש מסחרי, והנך מקבל על עצמך שהמשוב והשימוש בו על-ידי איפה דפי לא יקנו לך זכויות בקניין הרוחני של איפה דפיאיפה דפי לא תהא מחויבת בסודיות כלשהי בהקשר למשוב.

 

9.    הגבלת אחריות

 

9.1.   הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר, באפליקציה, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמות שהוא (AS ISובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE), בהתאם להחלטת איפה דפי ובלי אחריות מכל סוג שהוא. הם אינם מותאמים אישית לצרכים של כל משתמש.

 

9.2.   לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איפה דפי ביחס לתוכן, לתנאי השימוש, לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לדין החל, כל הסתמכות על התוכן ו/או השירותים הינה באחריותך הבלעדית ואיפה דפי דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר, האפליקציה, התוכן ו/או השירותים ו/או שכל המידע הזמין באמצעות האתר, האפליקציה, התוכן ו/או השירותים יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 

9.3.   במסגרת מגבלות החוק, איפה דפי מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר, האפליקציה ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות איפה דפי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל איפה דפי או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי איפה דפי בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

9.4.   איפה דפי, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע, בין היתר, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או באפליקציה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידיך, כתוצאה מכל פעולה או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים שאינם מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת, זאת גם אם איפה דפי קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. הגבלת האחריות לעיל לא תחול במקרה שנגרם כתוצאה מרשלנות או התנהגות בלתי הולמת של איפה דפי.

 

9.5.   מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי איפה דפי במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את איפה דפי מכל אחריות לכך. 

 

10. שיפוי. אתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים ואתה מסכים לשפות את איפה דפי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג') כתוצאה מ: (א) הפרת תנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במחשב או במכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) אופן השימוש או הניסיון להשתמש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים; (ג) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של איפה דפי ו/או צד שלישי כלשהו; (ד) הפרה של כל אחד מהמצגים או ההתחייבויות שלך בתנאי השימוש; (ה) הפרה על-ידך של כל חוק או תקנה; וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.

 

11. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין איפה דפי או מסמיך אותך לפעול מטעם איפה דפי. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר ובאפליקציה והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. איפה דפי רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.